UPORABNIK OSEBNE ASISTENCE

Upravičenec ali upravičenka do osebne asistence je po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) lahko vsak državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki za neodvisno in aktivno življenje potrebuje pomoč druge osebe najmanj 30 ur tedensko, je star od 18 do 65 let in živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu izven celodnevne institucionalne oskrbe. Upravičenci do osebne asistence morajo na pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence in pridobiti odločbo o pravici do osebne asistence, ki se izda na podlagi mnenja strokovne komisije. V odločbi je točno določeno število ur osebne asistence, ki bodočemu uporabniku pripadajo. Na podlagi te odločbe si uporabnik izbere izvajalca, s katerim skupaj pripravita izvedbeni načrt in se dogovorita o načinu izvajanja osebne asistence.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.

Uporabnik ima pravico, da sam (ali s pomočjo izvajalca) oblikuje svoj model osebne asistence: sam izbere svoje osebne asistente, jih priuči za delo glede na svoje potrebe in z upoštevanjem delovne zakonodaje, za svoje asistente pripravlja urnik dela, jim daje sprotna navodila glede izvajanja nalog in aktivno sodeluje pri načrtovanju nadomeščanja osebnih asistentov.

Obseg storitve osebne asistence, ki je izražen v številu ur osebne asistence na teden, se določi glede na potrebe uporabnika po pomoči. Pri oceni potreb se morajo upoštevati prilagoditve življenjskega in delovnega okolja, stopnja dostopnosti infrastrukture brez grajenih ovir ter uporaba pripomočkov, ki hendikepiranemu omogočajo enake možnosti izbire, kot jih imajo sodržavljani. Upošteva se, da imajo uporabniki možnost izpolniti vse družbene vloge –v družini, soseščini in širši družbi, z vsemi pravicami ter odgovornostmi, vključno z delitvijo dela v družini. Priznanje pravice do osebne asistence je neodvisno od ekonomskega stanja posameznika ali njegovih svojcev.

Dolžnost uporabnika je (poleg vodenja in upravljanja lastne osebne asistence), da nameni izbranemu izvajalcu polovico dodatka za pomoč in postrežbo oziroma drugega denarnega prejemka zaradi potrebe po tuji negi in pomoči za sofinanciranje osebne asistence. Prav tako mora uporabnik izvajati osebno asistenco v skladu z izvedbenim načrtom, dogovorom o izvajanju osebne asistence ter v skladu s pogodbo o zaposlitvi z osebnimi asistenti. Udeležuje se usposabljanj uporabnikov ali zakonitih zastopnikov, ki jih organizira izvajalec osebne asistence. Vsebina programa usposabljanja uporabnikov je podobna vsebini usposabljanja asistentov, je pa seveda prilagojena glede na vidik in odgovornosti uporabnika pri upravljanju osebne asistence. Nujno je, da se uporabnik in zakoniti zastopnik izobražujeta za upravljanje osebne asistence vsaj enkrat letno. Če se izkaže, da uporabnik ni dovolj usposobljen, se lahko usposablja tudi več kot enkrat na leto.

Uporabnik osebnim asistentom zagotovi varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne tehnične in druge pripomočke za varno opravljanje dela. Spoštuje in varuje zasebnost osebnih asistentov, jih ščiti pred diskriminacijo ter vsemi vrstami trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu.

Vsak uporabnik ni avtomatično sposoben upravljati z lastno osebno asistenco, torej biti dober, vesten in predvsem odgovoren delodajalec. Največji izzivi so stare prakse in priučene navade, v katerih živi velika večina hendikepiranih. Nekdo, ki je bil celo življenje postavljen v vlogo pasivnega prejemnika pomoči, potrebuje kar nekaj časa in je zanj velik napor, da pridobi potrebno samozavest, da se reši iz te, zanj vnaprej določene vloge, se odloči in prestopi v zanj neznano ter negotovo področje. Težavo in oviro na tej poti mu predstavljajo tudi ljudje, ki so neposredno okoli njega, tisti najbližji (starši, sorodniki), ki pogosto nasprotujejo takšnima osamosvojitvi in prestopu ali ju celo onemogočajo. Izgovori so mnogokrat povsem banalni: da tega ni sposoben, da ni dovolj močan, ali pa da ne zna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

S prijavo na naše e-novice potrjujete, da soglašate s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov!